خبر نشست هشتم _ گذار و بعد فرهنگی

گذار به پایداری

در ابتدا دکتر طاهره میرعمادی، با طرح این سوال که “بشر فرهنگ را می‌سازد یا فرهنگ بشر را ” به معرفی دیدگاه‌های مختلفی پرداختند که تعامل بین کنام نوآورانه و رژیم را از منظر فرهنگی تشریح می‌کنند، در واقع هسته فرهنگ دارای دو بخش ثابت و ساختارمند و بخش پویا و بشر ساخته است و تفاوت فرهنگ‌ها از منظر شاخص‌های مختلف در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است که به مثال‌هایی از آن اشاره شد.
ایشان در ادامه به پرسش “معنای فرهنگی فناوری چه کارکردی در مطالعات گذار دارد¬؟” با طرح مثال‌های تاریخی متعدد پاسخ دادند و فرهنگ را به عنوان یکی از عناصری که در فرایند هم‌تکاملی توسعه فناوری نقش دارد معرفی کردند. در واقع تبیینی که در ارائه ایشان، از جایگاه فرهنگ صورت گرفت، نشان داد که “گذار یک فرایند معنی‌سازی جمعی” است. این معنی سازی فرهنگی در گذارهای تاریخی و گذارهای هنجاری به شکل متفاوتی انجام می‌شوند. در گذارهای هنجاری، منافع عمومی (و نه انتفاع فردی) پیشران گذار است.
ایشان تاکید کردند که برای ایجاد تغییر فرهنگی در فرایند گذار، نیازمند یک فضای نوین گفتمانی برای پذیرش فناوری جدید هستیم، اما همواره روایت‌های متعدد در رقابت و تعارض در جامعه وجود دارند که این گفتمان‌های رقیب و متعارض، ابزار نبرد فرهنگی میان کنام و رژیم است.
در ادامه این جلسه، دکتر اشرف ‌السادات پسندیده، در مورد اهمیت روایت سازی مثبت از کنام فناورانه، در سیستم اجتماعی فنی برق ایران صحبت کردند و پروژه انجام شده در صنعت برق را به عنوان مثال مباحث این جلسه طرح نمودند که ضمن نشان دادن عملی مباحث تئوریک مطرح شده، با توجه به درک متفاوت بازیگران مورد بررسی در این پروژه، مجددا بر ضرورت گفتمان در تمام سطوح برای تسهیل گذار تاکید شد.

لینک تماشا نشست

https://www.aparat.com/v/xPLEV
❌ تاریخ برگزاری نشست نهم،۲ مرداد ماه ۱۴۰۱.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.