مرور رده

اخبار فناوری

گردهمایی ارائه سند نظام نوآوری در حوزه علوم،تحقیقات و فناوری

با توجه به ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ؛ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ…