کارگروه واژه گزینی مدیریت فناوری و نوآوری

کارگروه واژه‌گزینی:
زمانیکه یک مفهوم جدید از یک زبان یا کشور دیگر وارد مکان دیگری می‌شود، تطابق فرهنگی و زبانی آن برای جامعه‌پذیری آن مفهوم اهمیت فراوانی دارد. مدیریت فناوری و نوآوری در عصر امروز امری لازم و ضروری برای توسعه کشورها در همه ابعاد است. یکی از مولفه‌های مهم این پذیرش در عموم بخش‌های جامعه، ارتباط فرهگی از طریق کلامی و زبانی است. در راستای تحقق این امر مهم، انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران به عنوان نهاد تخصصی در این حیطه به یاری فرهنگستان زبان فارسی ایران آمده تا در واژه‌گزینی و معادل گزینی عبارات و مفاهیم جدید در موضوع مدیریت و سیاستگذار فناوری و نوآوری با بهره‌گیری از توان و تجربه شبکه فعالان و متخصصان این بخش و با هدف کمک به تقویت و گسترش زبان و ادب فارسی و تجهیز آن برای برآوردن نیازهای روزافزون فرهنگی و علمی و ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های واژه‌گزینی و واژه‌سازی و معادل‌یابی برای واژگان، کارگروه واژه‌گزینی را تشکیل و در سرفصل‌های متنوع مفاهیم را شناسایی، معادل گزینی و جهت طرح و تصویب به فرهنگستان ارسال می‌نماید.

وظایف کارگروه:
– برنامه‌ریزی و مدیریت واژه‌گزینی
– سازمان‌دهی وضعیت الفاظ غیرفارسی وارد شده به زبان‌فارسی و معادل‌یابی برای آنها
– تقویت استانداردسازی مفاهیم و اصطلاحات در محدوده زبان فارسی

اعضای کارگروه واژه گزینی مدیریت فناوری

سید سروش قاضی نوری

سید سپهر قاضی نوری (دبیر کارگروه)

سید کمال طباییان

نیلوفر ردایی

کیارش فرتاش

مرضیه شاوردی

صفورا الهی

زهره کریم میان

حامد نصیری

مریم روضه‌سرا

امیر حسین دکتران

فرخنده ملکی فر

گلایل صفوی

میترا امین لو

مصوبات سال ۹۱- ۹۸ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و کارگروه واژه گزینی انجمن در حوزه مدیریت فناوری

ردیفمعادل لاتینمعادل فارسی
1Ambidextrous organizationسازمان دو سو توان
2Applied Researchپژوهش کاربردی
3Appreciative theorizingنظریه‌پردازی استدراکی
4Appropriabilityصیانت پذیری
5Appropriate technologyفناوری مناسب
6Architectural innovationنوآوری معمارانه
7Basic Researchپژوهش پایه
8Business angelsفرشتگان کسب و کار
9Business Modelمدل کسب و کار
10Capital-intensive technologyفناوری سرمایه بر
11Catch up processفرآیند فرارسی
12Center of Excellenceمرکز سرآمدی
13Co-Creationهم­آفرینی
14Cofounderهم‌بنیان‌گذار
15Co-innovationهم‌نوآوری
16Collective innovationنوآوری جمعی
17Commercializationتجاری‌سازی
18Competitivenessرقابت‌پذیری
19Complex Product System (CoPS)سامانه محصولات پیچیده(سمپ)
20Complimentary assetsدارایی های تکمیلی
21Component innovationنوآوری در اجزا
22Converging technologiesفناوری های همگرا
23Coopetitionرقابت همکارانه
24Core Competencyشایستگی محوری
25Cost Innovationنوآوری هزینه‌ای
26Coupled Innovationنوآوری دو‌سو
27Critical Massتودة بحرانی
28Critical technologyفناوری حیاتی
29Crossing the Chasmعبور از پرتگاه
30Crowed Scienceعلم جمعی
31De facto standardاستاندارد غیررسمی
32De jure standardاستاندارد رسمی
33Development Researchپژوهش توسعه‌ای
34Diffusion oriented innovation policyسیاست نوآوری انتشار محور
35Discriminatory procurementتدارکات تبعیض‌آمیز
36Distributed Intelligenceهوشمندورزی توزیعی
37Doing using interacting mode(DUI)سبک اقدام-کاربرد-تعامل(اکت)
38dominant designطرح غالب
39Early Adoptersپذیرندگان آغازین
40Early Comerزودآمده
41Early followerدنباله‌رو متقدم
42Early Majorityاکثریت آغازین
43Early moverزودرو
44Eco-innovationبوم‌نوآوری
45Embryonic Stageمرحله رویانی
46Emerging technologyفناوری نوآیند
47Empirical Researchپژوهش تجربی
48Enablerتوانمندساز
49Environmental Innovationنوآوری زیست‌محیطی
50Evolutionary economicsاقتصاد تکاملی
51Ex post evaluationارزشیابی پسین
52Ex-ante evaluationارزشیابی پیشین
53Expatriate R&Dتحقیق و توسعه برن‌مرزی
54Experimental Researchپژوهش آزمایشی
55Exploitative innovationنوآوری بهره‌گیرانه
56Exploratory innovationنوآوری اکتشافی
57Exponential Technologyفناوری نمایی
58External R&Dتحقیق و توسعة برونی
59Externalityبرون اثر
60Extramural R&Dتحقیق و توسعة برون سازمانی
61Fast followerدنباله‌رو سریع
62First moverپیش‌رو
63Focal firmبنگاه کانونی
64Frameworkچارچوب
65Free innovationنوآوری رایگان
66Front runnerپیشتاز
67Frugal Innovation نوآوری باصرفه
68Generic Technology فناوری عام
69Good-enough Innovationنوآوری بسنده
70Grassroots innovationنوآوری مردمی
71High technologyفناوری بالا سطح، فناوری بالا
72Hype Cycleدوره هیجان
73Ideationایده‌پردازی
74Imitationتقلید
75Inbound innovationنوآوری درون‌سو
76Inclusive Innovationنوآوری فراگیر
77Inclusive Innovation Systemنظام نوآوری فراگیر
78Incremental innovationنوآوری تدریجی
79Incubatorمرکز رشد
80Incumbentمسلط
81Indigenous R&Dتحقیق و توسعة بومی
82Industrial Researchپژوهش صنعتی
83Infrastructure Technologies فناوری‌های زیرساختی
84Innovationنوآوری
85innovation ecosystemبوم‌سازگان نوآوری
86Innovation Funnel قیف نوآوری
87Innovation Hubکانون نوآوری
88Innovation intermediaryواسط نوآوری
89Innovation managementمدیریت نوآوری
90Innovation processفرآیند نوآوری
91Innovation surveyپیمایش نوآوری
92Innovation systemنظام نوآوری
93innovation Triple helixمارپیچ سه گانه نوآوری، سه گانه نوآوری
94innovatorنوآور
95Installed Base Effectاثر پایگاه تثبیت‌شده
96Institutional mappingنگاشت نهادها
97Institutional voidsخلأ نهادی
98Internal R&Dتحقیق و توسعة درونی
99Intramural R&Dتحقیق و توسعة درون ‌سازمانی
100Inventionاختراع
101Inventorمخترع
102IP infringementنقض مالکیت فکری
103Keystoneکلیدمهره
104Know howدانش چگونگی
105Know whatدانش چیستی
106Know whoدانش کیستی
107Know whyدانش چرایی
108Labor-intensive technologyفناوری کاربر
109Laggardsدیرماندگان
110Late Comersدیرآمده
111Late followerدنباله‌رو متأخر
112Late Majorityاکثریت واپسین
113Late moverپس‌رو
114Lead Userکاربر پیشرو
115Lead User Innovationنوآوری مبتنی بر کاربر پیشرو
116Leapfroggingجهش
117Living labآزمایشگاه زنده
118Local Contentتوان داخل
119Local Content Requirements(LCRs)الزامات توان داخل
120Local Innovation Systemنظام محلی نوآوری
121low technologyفناوری پایین سطح، فناوری پایین
122Management of Technology (Technology management)مدیریت فناوری
123Market pullکشش بازار
124medium Technologyفناوری میان سطح، فناوری میانه
125Minimum Viable Product(MVP)محصول کمینه‌ویژگی
126Mission oriented innovation policyسیاست نوآوری ماموریت محور
127Modelمدل
128National innovation system (NIS)نظام ملی نوآوری
129Network Effectاثر شبکه‌ای
130New product development (NPD)توسعه محصول جدید
131New technology-based firm (NTBF)شرکت نو فناوری بنیاد
132Newcomersتازه‌وارد
133obsorptive capacityظرفیت جذب
134Open Business Modelمدل کسب و کار باز
135Open innovationنوآوری باز
136Opennessبازبودگی
137Organization Innovation Systemنظام سازمانی نوآوری
138Oriented-Basic Researchپژوهش پایه‌ای جهت‌دار
139Original Brand Manufacture(OBM)سازندة خویش‌نمانام
140Original Design Manufacture(ODM)سازندة خویش‌طراح
141Original Equipment Manufacture(OEM)سازندة تجهیزات اصل
142Outbound innovationنوآوری برون‌سو
143Paradigmابرانگاره
144Patent agentنماینده ثبت اختراع
145Patent ambushکمین ثبت اختراع
146Patent applicantتقاضانامه ثبت اختراع
147Patent attorneyوکیل ثبت اختراع
148Patent hold-upبازداری اختراع ثبت‌شده
149Patent officeاداره ثبت اختراع
150Patent poolهمایة ثبت اختراع
151Patent thicketانبوهة اختراعات ثبت‌شده
152patent(1)گواهی نامه ثبت اختراع
153patent(2)ثبت اختراع
154Patentabilityثبت پذیری اختراع
155Path dependencyوابستگی به مسیر
156Path-Creating Catch-upفرارسی با خلق مسیر
157Path-Following Catch-upفرارسی با دنباله‌روی مسیر
158Patternالگو
159Peer reviewارزیابی همتایان
160Pioneerپیشگام
161platform innovationنوآوری در بن سازه
162policy assessmentارزیابی سیاستی
163Policy Evaluationارزشیابی سیاستی
164policy intelligenceهوشمندی سیاستی
165Policy Learningیادگیری سیاست ها
166Policy Meanشیوه سیاستی
167Policy Mixآمیزه سیاستی
168Policy Objectiveهدف سیاستی
169Policy Researchپژوهش سیاستی
170policy toolابزار سیاستی
171Policy Transferانتقال سیاست ها
172Pre-Commercial Procurement ( PCP)تدارکات پیش‌تجاری
173Procedureرویه
174Processفرآیند
175Process innovationنوآوری در فرآیند
176Product innovationنوآوری در محصول
177product platformبن سازه محصول
178Pro-poor Iinnovationنوآوری فقرزدا
179Proprietary Technologyفناوری اختصاصی
180Public Goodکالای عمومی
181Public Procurement for Innovation(PPI)تدارکات دولتی حامی نوآوری
182Pure Basic Researchپژوهش پایه‌ای محض
183Radical innovationنوآوری ریشه ای
184Regional innovation system( RIS)نظام منطقه ای نوآوری
185Research and developmentتحقیق و توسعه (ت و ت)
186Research and development applicationتقاضانامه تحقیق و توسعه
187Research and development collaborationمشارکت در تحقیق و توسعه
188Research and development professionalدانشفر تحقیق و توسعه
189Responsible Innovationنوآوری مسئولانه
190Reverse Innovationنوآوری معکوس
191Routineروال
192Science & Technology Studies (STS)مطالعات علم و فنّاوری
193Science and technology parkپارک علم و فناوری
194Science technology innovation mode(STI)سبک علم- فناوری-نوآوری(عفنوا)
195Sectoral innovation system (SIS)نظام بخشی نوآوری
196Seed capitalسرمایه اولیه
197Service innovationنوآوری در خدمت
198Socio-technical system(STS)نظام اجتماعی‌فنی
199Socio-technical transitionگذار اجتماعی‌فنی
200Soft technologyفناوری نرم
201Spin-offشرکت زایشی
202Spin-outشرکت تفکیکی
203stage-gate processفرآیند مرحله گذر
204Stageskipping Catch-upفرارسی پرشی
205Standard essential patents( SEPs)اختراعات ثبت‌شدة ضروری استاندارد
206Sustainable Innovationنوآوری پایدار
207Sustainable innovation systemنظام نوآوری پایدار
208Techmartفن‌بازار
209Technical assistanceکمک‌های فنی
210Technical specificationمشخصه‌های فنی
211Technological gapشکاف فناوری
212technological accumulationانباشت فناوری
213Technological capabilityتوانمندی فناورانه
214Technological competencyشایستگی فناورانه
215Technological innovationنوآوری فناورانه
216Technological innovation system(TIS)نظام نوآوری فناورانه
217Technological lock-inقفل شدگی فناورانه
218Technological lock-outبازماندگی فناورانه
219Technological managementمدیریت فناورانه
220Technological nicheکنام فناوری
221Technological Regimeرژیم فناورانه
222Technological revolutionانقلاب فناورانه
223Technological singularityتکینگی فناورانه
224Technology acquisitionاکتساب فناوری
225Technology adoptionپذیرش فناوری
226Technology alliancesاتحاد در فناوری
227Technology assessmentارزیابی فناوری
228Technology attractivenessجذابیت فناوری
229Technology auditingممیزی فناوری
230Technology brokerکارگزار فناوری
231Technology Commercializationتجاری‌سازی فناوری
232Technology diffusionانتشار فناوری
233Technology disseminationاشاعه فناوری
234Technology evaluationارزش یابی فناوری
235Technology implementation پیاده سازی فناوری
236Technology Installed Baseپایگاه تثبیت‌شدة فناوری
237Technology licenseامتیاز فناوری
238Technology licensingتبادل امتیاز فناوری
239Technology licensing inدریافت امتیاز فناوری
240Technology licensing outواگذاری امتیاز فناوری
241Technology life cycleچرخه عمر فناوری
242Technology monitoringپایش فناوری
243Technology obsolescenceمنسوخ شدگی فناوری
244Technology protectionحفاظت فناوری
245Technology Pushرانش فناوری
246Technology readiness level (TRL)سطح آمادگی فناوری(ساف)
247Technology roadmapره نگاشت فناوری
248Technology selectionانتخاب فناوری
249Technology Spilloverسرریز فناوری
250technology trajectoryخط سیر فناوری
251Technology transferانتقال فناوری
252Technology Transfer Office (TTO)دفتر انتقال فنّاوری
253Technology valuationارزش گذاری فناوری
254Technology?identificationشناسایی فناوری
255Time to Market (TTM)مدت بازاررسانی
256Value Captureتصاحب ارزش
257Value propositionپیشگذارد ارزش
258Vertical Specializationتخصصی‌سازی عمودی