کارگروه بین الملل

متن درباره کارگروه و معرفی خدمات

اعضای کارگروه بین الملل

جناب آقای دکتر سید کامران باقری

جناب آقای مهندس علی مرتضی بیرنگ

جناب آقای دکتر کمال طبائیان

جناب آقای دکتر ابراهیم سوزنچی

جناب آقای دکتر مهدی محمدی

جناب آقای دکتر مهدی گودرزی

جناب آقای دکتر محمد نقی زاده

</p>