کارگروه اصلاح و بازبینی برنامه‎های آموزشی

متن درباره کارگروه و معرفی خدمات

اعضای کارگروه اصلاح و بازبینی برنامه‎های آموزشی

نام و نام خانوادگی
جناب آقای دکتر محمدرضا آراستی
جناب آقای دکتر مهدی الیاسی
جناب آقای دکتر ابوالفضل باقری
جناب آقای دکتر کامران باقری
جناب آقای دکتر جعفر باقری نژاد
جناب آقای دکتر عباس خمسه
جناب آقای دکتر رضا رادفر
جناب آقای دکتر ابراهیم سوزنچی
جناب آقای دکتر آرنوش شاکری
جناب آقای محمدحسین شجاعی
جناب آقای دکتر محمدعلی شفیعا
جناب آقای دکتر حبیب اله طباطبائیان
جناب آقای دکتر کمال طبائیان
جناب آقای دکتر سپهر قاضی نوری
جناب آقای دکتر سروش قاضی نوری
جناب آقای امیر قدیری
جناب آقای دکتر مهدی کیامهر
جناب آقای دکتر مهدی مجیدپور
جناب آقای دکتر مهدی محمدی
جناب آقای دکتر نیما مختارزاده
جناب آقای دکتر منوچهر منطقی
جناب آقای دکتر امیر ناظمی
جناب آقای دکتر محمد نقی زاده(دبیر کارگروه)
جناب آقای دکتر هادی نیلفروشان