کارگروه شورای راهبری مدیریت فناوری و نوآوری

متن درباره کارگروه و معرفی خدمات

اعضای شورای راهبری مدیریت فناوری

نام و نام خانوادگی
امیر ناصر اخوان
حمیدرضا امیری نیا
سید کامران باقری
مصطفی بغدادی
احمد جعفرنژاد
محمد رضا رضوی
بهزاد سلطانی
عليرضاشاه ميرزايي
سيد حبيب ‌ ا... طباطبائيان
محمدرضا فیروزمنش
مسعود کاظمیان
كمال محمدي
علی ملکی
امیر ناظمی
شعبان الهی
رضا انصاری
ناصر باقری مقدم
محسن بهرامی
حجت ‌ا... حاجي‌ حسینی
عبدالمجيد رياضي
علی محمد سلطانی
محمد علي شفيعا
سيد كمال طبائيان
سید سپهر قاضی نوری
علی کرمانشاه
مهدي محمدي
عقیل ملکی فر
محمد مهدي نژاد نوري
مهدی الیاسی
روح ا.. ایزدخواه
جعفر باقری نژاد
علی مرتضی بیرنگ
محمد صادق خیاطیان
رضا زرنوخی
ابراهیم سوزنچی
محمد صاحبکار خراسانی
مهدي فاتح راد
سید سروش قاضی نوری
مصطفی کریمیان اقبال
نیما مختارزاده
حمیدرضا امیدوار
محمدرضا آراستی
زهره بشارتی راد
سعید پاک سرشت
رضا رادفر
سید رضا سلامی
امید شاکری
مهرداد صباغي
صنم السادات فرنودی
امیر قدیری
مهدی گودرزی
ابراهيم معيني
محمد نقي مهدوي
هادی نیلفروشان
منوچهر منطقی
محمد نقی زاده