کارگروه اجلاس مدرسان

متن درباره کارگروه و معرفی خدمات

اعضای کارگروه اجلاس مدرسان

آرنوش شاکری

امیر ناصر اخوان

علی بنیادی نائینی

میرسامان پیشوایی

مهدی کنعانی

علی ملکی

محمدعلی دشتی

ابراهیم سوزنچی

رضا نقی زاده

کمال طبائیان (دبیر کارگروه)

مهدی محمدی

محمد علی شفیعا