انتشارات دیدگاه محققان و اندیشمندان مدیریت فناوری در سطح جهانی

با توجه به اهمیت آشنایی با دیدگاههای اندیشمندان حوزه مدیریت فناوری در سطح جهان، انجمن مدیریت فناوری ایران اقدام به انتشار دیدگاه ها و نظارات اندیشمندان در قالب لوح های فشرده نموده است.

پروژه پایش انرژی های تجدید پذیر

هدف از این پروژه ایجاد مدلی در راستای پایش سطح توانمندی فناوری انرژی های تجدید پذیر کشورهای دنیا که در فواصل زمانی منظم به در مقایسه با سایر کشورها می باشد.

پایش جهانی توانمندی فناوری ۲۰۰۹

ایجاد مدلی بین المللی در راستای پایش سطح توانمندی فناوری کشورهای دنیا که در فواصل زمانی منظم به بیان جایگاه فناوری کشورهای مختلف در مقایسه با سایر کشورها می پردازد