واحد پژوهش انجمن مدیریت فناوری ایران با هدف توسعه و ارتقاى سطح علم و فناورى در کشور، بهبود بخشیدن به امور پژوهشى در زمینه هاى مرتبط با مدیریت فناوری و ارتقاء و بهبود تصمیم سازیها و تصمیم گیریهاى مرتبط با فناورى در سطح ملى و بنگاه اقدام به توسعه فعالیت هاى خود نموده و سرفصل هاى زیر را مورد توجه قرار مى دهد.

 

 

 تهیه بانک اطلاعات پروژه هاى مورد نیاز داراى اولویت در سطح ملى و بنگاهى

با توجه به محدودیت زمان و منابع موجود در کشور، واحد پژوهش انجمن مدیریت فناوری ایران نسبت به اولویت بندى پروژه هاى پژوهشى مرتبط با مدیریت فناوری در سازمانها و بنگاه هاى صنعتى اقدام مى نماید.

 

اجرا و نظارت بر پروژه هاى پژوهشى

واحد پژوهش انجمن مدیریت فناوری ایران به دلیل بهره مندى از متخصصان حوزه مدیریت تکنولوژى، با در نظر گرفتن اولویت هاى پژوهشى مورد نظر انجمن نسبت به اجرا و نظارت بر پروژه هاى پژوهشى اقدام مى نماید.

 

تشکیل تیم هاى مشاوره

در راستاى رفع نیازهاى سازمانها و واحدهاى صنعتى کشور در حوزه مدیریت فناوری ، واحد پژوهش این انجمن نسبت به تشکیل تیم هاى مشاوره با حضور متخصصان این حوزه اقدام مى نماید.

 

 تشکیل گروه هاى تحقیق و مطالعه

با توجه به اهمیت انجام مطالعات و پژوهش هاى بنیادى در حوزه مدیریت علم و فناورى در کشور، واحد پژوهش انجمن مدیریت فناوری ایران اقدام به تشکیل گروه هاى تحقیق و مطالعه مى نماید.

 

 

حوزه های مشاوره

 • مشاوره در حوزه استقرار نظام مدیریت فناوری در بنگاه
 • مشاوره در حوزه پیش بینى تکنولوژى
 • مشاوره جهت ممیزى تکنولوژى بنگاه
 • مشاوره جهت ارزیابى تکنولوژى
 • مشاوره جهت انتقال تکنولوژى و روش هاى مرتبط
 • مشاوره جهت قراردادهاى انتقال تکنولوژى
 • مشاوره جهت توسعه محصولات جدید
 • مشاوره جهت مدیریت و تدوین استراتژى واحدهاى تحقیق و توسعه
 • مشاوره جهت تجارى سازى تکنولوژى
 • مشاوره جهت ارزش گذارى تکنولوژى و روشهاى مرتبط
 • مشاوره جهت تدوین استراتژى تکنولوژى
 • مشاوره جهت تدوین ره نگاشت (نقشه راه) تکنولوژى
 • مشاوره جهت مسائل پیرامون حقوق مالکیت فکرى و ثبت پتنت
 • مشاوره جهت مدیریت پروژه هاى تکنولوژیک
 • مشاوره جهت مدیریت تکنولوژى هاى نرم در سازمان
 • مشاوره جهت آینده نگارى تکنولوژى
 • مشاوره جهت استفاده سرمایه گذارى مستقیم خارجى و استفاده از فرصت هاى سرمایه گذارى