مجموعه فعالیت های انجمن

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

کتابخانه دیجیتال انجمن مدیریت فناوری و نوآوری

کتابخانه دیجیتال انجمن مدیریت فناوری و نوآوری

رویداد های پیش رو

رویدادی یافت نشد

کارگروه های انجمن

ریاست جمهوری، پژوهشکده مطالعات فناوری
ریاست جمهوری، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری
وزارت صنعت ، معدن ، تجارت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت پژوهش و فناوری