واحد آموزش انجمن مدیریت فناوری ایران با هدف توسعه و ارتقاى سطح علم و فناورى در کشور، توسعه کمى وکیفى نیروهاى متخصص در حوزه مدیریت تکنولوژى و بهبود بخشیدن به امور آموزشى در زمینه هاى مرتبط با مدیریت تکنولوژى اقدام به توسعه فعالیت هاى خود نموده و سرفصل هاى زیر را مورد توجه قرار مى دهد.

در راستاى توسعه کمى و کیفى نیروهاى متخصص در حوزه مدیریت علم و فناوری، واحد آموزش انجمن مدیریت فناوری ایران اقدام به برگزارى کارگاه ها، دوره هاى آموزشى و سمینارهاى تخصصى مى نماید.

با توجه به ضرورت برخوردارى برنامه ها و سیلابس هاى آموزشى مدیریت فناوری از کیفیت مناسب، واحد آموزش انجمن مدیریت فناوریایران نسبت به طراحى برنامه ها و سیلابس هاى آموزشى مورد نیاز در کشور تلاش مى نماید.

واحد اموزش انجمن مدیریت فناوری ایران در راستاى برگزارى هر چه بهتر کارگاه ها و دوره هاى آموزشى اقدام به معرفى مدرسان خبره در این حوزه مى نماید.

در راستاى ارتقاى کیفى بنگاه ها و متخصصان در حوزه مدیریت فناوری ، واحد آموزش این انجمن قدام به برگزارى بازدیدهاى علمى از واحدها و بنگاه هاى صنعتى مى کند.