بازدیدها

انجمن مدیریت فناوری ایران چارچوب فعالیت های اصلی انجمن و در جهت ایجاد محیط های مثبت بحث و گفتگو فی مابین مدیران اجرایی کشور ، هر ساله با حمایت مادی و معنوی تعدادی از مدیران داوطلب و دلسوز کشور اقدام به برگزاری بازدید های بزرگ عملی خواهد نمود.

این بازدید ها در دوسطح برگزار خواهد گردید:

  • اعضای وابسته و پیوسته انجمن ومدیران اجرایی
  • دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد

در برگزاری بازدیدهای علمی انجمن معمولاٌ موارد زیر انجام می پذیرد:

  1. پس از انجام کلیه هماهنگی های لازم ، اطلاع رسانی و ثبت نام از داوطلبین ( از میان اعضاء انجمن ) و انجام کلیه برنامه ریزی های ضروری ، بازدید کنندگان در محل کارخانه طرح یا پروژه پیش بینی شده جهت بازدید، اقامت می کنند.
  2. معمولاٌ در ابتدای برنامه مدیران ارشد شرکت دعوت کننده با ایراد سخنرانی و نمایش فیلم اطلاعات کلی و ضروری را در اختیار بازدیدکنندگان محترم قرار می دهند.
  3. سپس در جهت ایجاد طوفان فکری و ایجاد همدلی و همفکری فی مابین مدیران ارشد شرکت کننده و مدیران اجرایی دعوت شده برای بازدید علمی ، جلسه پرسش و پاسخ و چالش های فکری انجام می پذیرد. تا از این طریق شرکت دعوت کننده بتواند از تجربیات و دیدگاههای مدیران اجرایی عضو انجمن ، برای حل برخی از دغدغه های خود یاری جویند.
  4. بعد از آن طبق برنامه های پیش بینی شده بازدیدهای حضوری از خطوط تولید و پروژه های عمرانی انجام می پذیرد
  5. در صورت نیاز در خاتمه نیز جلسات پرسش و پاسخ و جمع بندی نهایی انجام خواهد پذیرفت.

 

از کلیه اعضاء محترم انجمن مدیریت فناوری ایران و دیگر مدیران اجرایی کشور درخواست می گردد ، در صورتیکه برای انجام بازدیدهای علمی و مدیریتی از صنایع کشور ، طرح های بزرگ عمرانی و پروژه های ملی پیشنهادی داشته و یا تسهیلاتی را می توانند فراهم نمایند.

موارد را با دبیرانجمن مدیریت تکنولوژی ایران هماهنگ نموده و یا به آدرس پست الکترونیکی info@iramot.irارسال نمایند