ماموریت انجمن مدیریت فناوری و نوآوری:

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران سعى دارد تا در راستاى ارتقاء سطح علم و تکنولوژى کشور ، به تبیین جایگاه مدیریت فناوری در ایران اقدام نموده و با حمایت از ایجاد و توسعه شبکه متخصصان و تلاش گران عرصه تکنولوژى، به ارتقا و بهبود تصمیم گیرى هاى مرتبط با این حوزه در سطوح ملى و بنگاه کمک نماید. این انجمن در صدد است تا با افزایش و بهبود تعاملات و همکارى‌هاى بین بخشى، به ارائه خدمات آموزشى، اطلاعاتى و مشاوره‌اى مناسب در زمینه مدیریت تکنولوژى اقدام نماید.

اهداف انجمن مدیریت فناوری و نوآوری:

  1. توسعه و ارتقاى سطح علم و فناورى در کشور
  2. تشکیل شبکه متخصصان و فعالان عرصه تکنولوژى کشور
  3. توسعه کمى وکیفى نیروهاى متخصص در حوزه مدیریت علم و تکنولوژى
  4. بهبود بخشیدن به امور آموزشى و پژوهشى در زمینه هاى مرتبط با مدیریت تکنولوژى
  5. ارتقاء و بهبود تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌هاى مرتبط با تکنولوژى در سطح ملی و بنگاه