اعضاء هیئت موسس

نام و نام خانوادگی مدرک
دکتر سیدحبیب‌ا… طباطبائیان دکتراى مدیریت تولید و عملیات
دکتر محمدرضا آراستى دکتراى مهندسى صنایع (گرایش مدیریت تکنولوژى)
دکتر امیرناصر اخوان دکتراى مدیریت صنایع در انتقال تکنولوژى
دکتر محمدعلى شفیعا دکتراى مهندسى صنایع (گرایش متالوژى)
مهندس مهرداد صباغى فوق لیسانس مهندسى مکانیک
دکتر على کرمانشاه دکتراى مدیریت تکنولوژى
مهندس سیدکمال طبائیان فوق لیسانس مدیریت صنایع
دکتر سیدعلى حسینى تاش دکتراى مدیریت
مهندس عبدالمجید ریاضى فوق لیسانس مهندسى الکترونیک
دکتر اکبر غفوریان دکتراى مهندسى مکانیک
دکتر محمدرضا رضوى دکتراى برنامه ریزى (گرایش سیاست صنعتى)
دکتر فریدون مهبودی دکترای ایمنی شناسی ملوکولی
دکتر علینقى مشایخى دکتراى مدیریت
دکتر محمد مسافرین فوق لیسانس مدیریت اجرایی
مهندس عقیل ملکى فر فوق لیسانس مهندسى صنایع
دکتر سید مهدى رضایت دکتراى تخصصى داروشناسى ـ سم شناسى
دکتر سید رضا سلامى دکتراى مدیریت صنایع (گرایش انتقال تکنولوژى)
دکتر نقى ابتکار دکتراى مهندسى مکانیک
دکتر محمدسعید سیف دکتراى مهندسى دریایى
دکتر محمدنقى شهیدى دکتراى مدیریت صنعتى (مدیریت تکنولوژى)
دکتر فاضل اردشیر لاریجانى دکتراى فلسفه علم (گرایش سیاست علم و تکنولوژى)
دکتر جعفر باقرى‌نژاد دکتراى مدیریت تکنولوژى
دکتر محمود شکریه دکتراى مهندسى مکانیک
دکتر محسن بهرامى دکتراى مهندسى مکانیک
دکتر حجت‌ا… حاجى‌حسینى دکتراى مدیریت تکنولوژى