مجمع عمومى انجمن مدیریت فناوری:

 • انتخاب اعضاى هیئت مدیره و بازرس.
 • تصویب خط مشى انجمن.
 • بررسى و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و بازرس.
 • تعیین میزان حق عضویت.
 • تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
 • عزل هیئت مدیره و بازرس.
 • تصویب انحلال انجمن.
 • بررسى و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه هاى سال مالى گذشته و بودجه سال آتى انجمن.

هیئت مدیره انجمن مدیریت فناوری:

 • اداره امور جارى انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
 • تشکیل گروه هاى علمى انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آنها.
 • هیئت مدیره مى تواند هر اقدام و معامله اى را که ضرورى بداند در مورد نقل و انتقال غیر منقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثناى واگذارى قطعى اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومى است، انجام دهد.
 • جز درباره موضوعاتى که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومى است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم براى اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا مى باشد.
 • تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالى و صورتحساب درآمدها و هزینه هاى انجمن براى تصویب در مجمع عمومى و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
 • اقامه دعوى و پاسخگویى به دعاوى اشخاص حقیقى یا حقوقى در تمام مراجع و مراحل دادرسى با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.
 • انتخاب و معرفى نمایندگان انجمن براى شرکت در مجامع علمى داخلى و خارجی.
 • اجراى طرح ها و برنامه هاى علمى در چارچوب وظایف انجمن.
 • جلب هدایا و کمک هاى مالی.
 • اهداى بورس هاى تحقیقاتى و آموزشی.
 • اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمى داخلى و خارجى با رعایت قوانین و مقررات جارى کشور

رئیس انجمن:

 • نمایندگى انجمن در مجامع عمومى و رسمى
 • نظارت بر عملکرد کلیه بخش هاى انجمن
 • صدور احکام مرتبط با انجمن
 • امضاء کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار به همراه امضاى خزانه دار انجمن

دبیر انجمن:

 • امضاى نامه هاى رسمى انجمن
 • اجرا و نظارت بر انجام امور محوله توسط هیئت مدیره و رئیس انجمن
 • پیگیرى امور اجرایى انجمن
 • صدور احکام داخلى مرتبط با انجمن
 • تهیه و تنظیم برنامه ها و مکانیزم هاى سیاستى و اجرایى انجمن جهت ارائه و تصویب در هیئت مدیره انجمن
 • نظارت بر کلیه فعالیت هاى واحدها و کمیته ها

معاونت آموزش

 • تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی در قالب کارگاه ، سمینار و…
 • پیگیری و نظارت بر اجرای مناسب برنامه های آموزشی
 • برگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی
 • اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
 • کلیه امور آموزشی انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

معاونت انتشارات و اطلاع رسانی

 • کلیه امور مرتبط با اطلاع رسانی چاپی و الکترونیکی اعم از وب سایت، خبرنامه ، بروشور و …
 • کلیه موارد مرتبط با شبکه متخصصین
 • کلیه موارد مرتبط با کتابخانه دیجیتال
 • کلیه امور اطلاع رسانی و انتشارات انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

دبیرخانه

 • کلیه امور مرتبط با دبیرخانه اعم از تماس ها، نامه نگاری ها، پست الکترونیک و …
 • اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
 • کلیه امور دبیرخانه انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

معاونت طرح، برنامه و هماهنگی

 • تدوین و ارائه سیاست ها و جهت گیری های کلان انجمن
 • نظارت راهبردی بر عملکرد سایر معاونت ها
 • ایجاد هماهنگی میان معاونت ها و بخش های مختلف انجمن
 • تدوین و تصویب طرح های کلان انجمن در بخش های مختلف
 • پیگیری و راهبری امور پژوهشی انجمن
 • اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
 • کلیه امور طرح، برنامه و هماهنگی انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

معاونت کنفرانس ها و هم اندیشی ها

 • طراحی و برگزاری کلیه کنفرانس ها، هم اندیشی ها و نشست ها
 • اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
 • کلیه امور کنفرانس ها و نشست های انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

معاونت بین الملل

 • طراحی و اجرای برنامه های بین المللی انجمن
 • کلیه امور مرتبط با روابط بین الملل اعم از مکاتبات، تماس ها و ..
 • راهبری پروژه های بین المللی انجمن
 • اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
 • کلیه امور بین الملل انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

معاونت مالی

 • کلیه امور مرتبط با موارد مالی و مالیاتی انجمن
 • نظارت بر تدوین کلیه قراردادهای انجمن و تایید آنها
 • اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
 • کلیه امور مالی انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.

معاونت همکاری و عضویت

 • پیگیری کلیه برنامه های مرتبط با همکاری های انجمن در سطح ملی
 • تنظیم برنامه های مرتبط با همکاری با سایر نهادها
 • طراحی و پیگیری حق عضویت حقیقی و حقوقی در کلیه موارد
 • اجرای امور واگذار شده توسط دبیر انجمن
 • کلیه امور همکاری و عضویت انجمن توسط ایشان تایید می گردد و موظف به پاسخگویی به دبیر انجمن می باشد.