همکاران انجمن

مسئولین بخش های مختلف انجمن

 

نام و نام خانوادگیسمت
میترا امین‌لودبیر انجمن
فرانک باوفا دبیرخانه، واحد آموزش
مهتاب عزیمحمدلوروابط عمومی- واحد بین الملل_واحد عضویت
آیسا مصباح پورامور اداری- مالی
عاطفه بعیری واحد مالی
صبا مستمندکارشناس امور محتوا