کارگروه صنعت:

انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با توجه به رسالت خود مبنی بر توسعه و ترویج مفاهیم، رویکردها و تجارب مدیریت و سیاستگذاری فناوری و نوآوری در سطح کشور و ارتقاء تعاملات و همکاری های علمی و فناورانه با صنایع مختلف، به تشکیل کارگروه صنعت اهتمام دارد.

اهداف کارگروه:

  • کمک به بهبود نظام سياست‌گذاري و برنامه ريزي توسعه فناوري و نوآوری در کشور به گونه اي که انجمن به عنوان مرجعي براي اين گونه فعاليت‌ها در سطح ملي مطرح باشد.
  • افزايش آگاهي و گسترش عرصه اطلاعات علمي متخصصان و علاقه مندان فناوري و نوآوری کشور در خصوص صنایع موجود
  • تشكيل‌ گردهمايي‌هاي‌ علمي‌ در سطح‌ ملي‌، منطقه‌اي‌ و بين‌ المللي
  • تدوین الگوهای مناسب ارتباط دانشگاه با صنعت
  • ايجاد پايگاه‌های اطلاعاتی طرح‌ها و پروژه های ارتباط با صنعت
  • استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیازهای پژوهش و فناوری صنعت و جامعه و ارائه خدمات مشاوره ای به دستگاه های اجرایی و صنایع کشور
  • ایجاد زمینه های لازم جهت تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز کشور با انجام پژوهش های تقاضا محور، مشتری گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگیری اهداف ملی
  • ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی
  • ایجاد ارتباط نظام مند بین صنایع فعال و علاقمند به فعالیت در حوزه فناوری و نوآوری در راستای انتقال تجربیات، بسیج حمایت‌ها، و تسهیل همکاری‌ها و شبکه‌سازی لازم به این منظور،