شعبه  انجمن مدیریت فناوری ایران در استان  یزد
اعضای هیات رییسه: عبدالنبی خطیبی عقدا، علیرضا ارسلان، سید حیدر میر فخرالدینی
مدیر شعبه: مرتضی خانی متکستانی
آدرس: یزد، بلوار دانشجو، روبروی شرکت برق منطقه ای، ساختمان بنیاد نخبگان، منطقه ویژه علم و فناوری یزد، انجمن مدیریت فناوری شعبه یزد(خانی)
کد پستی: ۸۹۱۶۸۱۹۱۹۹
تلفن دفتر:۳۸۲۶۲۴۷۱-۰۳۵
همراه:۰۹۱۳۳۵۰۹۷۶۱
آدرس ایمیل:yazdmot@gmail.com