شعبه  انجمن مدیریت فناوری ایران در استان  مازندران
اعضای هیات رییسه: حسنعلی آقاجانی، میر امین حسینی، مریم قائدی
آدرس: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دبیر: مریم قائدی
شماره تماس: ۰۹۳۹۵۹۱۷۶۰۵