شعبه  انجمن مدیریت فناوری ایران در استان  اصفهان

 

اعضای هیات رییسه: محمدتقی صمدی، حمید مهدوی، رضا انصاری، محمدجمالی، علی خدایاری، ناصر نوروزی
دبیر: علی صمیمی
شماره دفتر: ۰۳۱۳۲۳۶۵۴۱۶(آقای محمدی)

آدرس ایمیل: iramot.isfahan@gmail.com