شعبه  انجمن مدیریت فناوری ایران در استان  آذربایجان شرقی
اعضای هیات رییسه:علی جهانگیری، حسن رسولی سقایی، وحید مهین
آدرس: تبریز-ولیعصر- انتهای خیابان فروغی- فلکه همافر- ساختمان مدیریت و برنامه ریزی- منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی
شماره تماس:(خانم موحد پور) ۰۴۱۳۵۲۹۱۹۴۰ و ۰۴۱۳۵۲۹۱۹۴۳