آدرس: میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، مجتمع شهید چمران، دانشکده مهندسی پیشرفت
دبیر: یاسر نادری
شماره تماس:۰۹۱۶۹۸۴۴۹۹۳