آدرس: بزرگراه چمران، خیابان تابناک، میدان اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دبیر: محمد احسان زندی
شماره تماس: ۰۹۱۲۶۷۱۷۳۴۱