فصلنامه مدیریت نوآوری به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و با همکاری انجمن علمی مدیریت فناوری ایران، با کسب درجه علمی ـ پژوهشی از کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می‌شود.

مدیر مسئول: ابوطالب شفقت

سردبیر: مهدی فشارکی

هیات تحریریه: محمود کمره­ ای، محمدرضا عارف، فرخ حجت کاشانی، فتاح شریف­ زاده، مهدی غضنفری، ابراهیم سنجقی، رضا مظفری­ نیا، منوچهر منطقی، علی­ محمد احمدوند، سید حبیب­ اله طباطباییان، محمد مهدی­ نژاد نوری، سید کمال طبائیان

آدرس وبسایت: www.nowavari.ir

شماره تماس: ۰۲۱۲۲۸۰۸۷۹۲ , ۰۹۱۲۲۹۵۳۶۵۴ (جناب آقای نصرآبادی)