فصلنامه علمی مدیریت نوآوری

مدیر مسئول

محمدرضا کریمی قهرودی

سردبیر

مهدی فشارکی

جانشین سردبیر

محمدحسین شجاعی

اعضای هیات تحریریه

علیرضا علی احمدی

سید سپهر قاضی نوری

حمیدرضا فرتوک زاده

رضا حسنوی آتشگاه

رضا رادفر

منوچهر منطقی

سیدحبیب الله طباطبائیان

غلامرضا توکلی

مهدی الیاسی

 

Email: imjournal@iramot.ir