English
اساسنامه

 

 

" اساسنامه انجمن مديريت فناوري ايران "

  

 

فصل اول  :  كليات و اهداف
فصل دوم  : وظايف و فعاليت ها
فصل سوم :  انواع و شرايط عضويت
فصل چهارم :  اركان انجمن
فصل پنجم :  گروه هاي علمي انجمن
فصل ششم : بودجه و مواد متفرقه

 

 

 

بسمه تعالي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ معاونت پژوهشي
دفتر انجمن هاي علمي ايران

 

 

فصل اول) كليات و اهداف

ماده 1 : به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي وكيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط به مديريت تكنولوژي، انجمن مديريت فناوري ايران كه از اين پس در اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.
ماده 2 : انجمن مؤسسه اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن (رئيس انجمن) نماينده قانوني انجمن مي باشد.
ماده 3 : مركز انجمن در شهر تهران به نشاني ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، شيراز جنوبي، خيابان سهيل ،انجمن مديريت فناوري ايران مي باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي علمي مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.
تبصره : هيئت مديره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام نمايد به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.
ماده 4 : انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي مي باشد.

 

 

 

 

فصل دوم) وظايف و فعاليت ها

 

ماده 5: به منظور نيل به هدف‌هاي مذكور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:


5.1.  انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي توسط اعضاء و محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم مديريت تكنولوژي سر و كار دارند.
5.2.  همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
5.3.  ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز در رشته هاي مرتبط با مديريت تكنولوژي.
5.4.  ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي.
5.5.   تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.
5.6.  انتشار كتب و نشريات علمي.
5.7.  شناسايي و برقراري ارتباط با متخصصين حوزه مديريت تكنولوژي و ايجاد شبكه صاحبنظران اين رشته.
5.8.  تسهيل تبادل نظر و انتقال يافته ها و تجربيات در حوزه مديريت تكنولوژي.
5.9.  ايجاد زمينه تفاهم و همفكري ارگان هاي مختلف فعال در مديريت كلان تكنولوژي كشور. 
5.10.  كمك به مراكز تصميم گيري و سياست گذاري كشور به عنوان يك نهاد مدني.
5.11.  ايجاد زمينه گفتگو و تبادل نظر رشته هاي مختلف مهندسي و علوم انساني مرتبط با مديريت فناوري .

5.12. ارزیابی بنگاه­ها، سازمان­ها و نهادهای فعال در نظام نوآوری کشور و برگزاری مسابقات و اعطای جوایز در راستای ترویج مفاهیم فناوری و نوآوری در لایه های مختلف جامعه

 

 

 

 

فصل سوم) انواع و شرايط عضويت:

 

ماده 6 : عضويت در انجمن شامل يكي از حالات زير است:


6.1.  عضويت پيوسته : مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت فناوري و يا رشته هاي مرتبط باشند.
6.2.  عضويت وابسته : افرادي كه داراي درجه كارشـناسي بوده و به نحـوي در رشـته مديريت فناوري و يا رشته هاي مرتبط شاغل باشند.
6.3.  عضويت دانشجويي : كليه دانشجوياني كه در رشته مديريت فناوري و يا رشته هاي مرتبط به تحصيل اشتغال دارند.
6.4.  عضويت افتخاري : شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي مرتبط با مديريت فناوري حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند.
6.5.  اعضاي مؤسساتي (حقوقي) : سازمانهايي كه در زمينه هاي علمي، پژوهشي و فني مربوط فعاليت دارند.


تبصره 1: افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مرتبط با مديريت فناوري مي باشند، با تصويب هيئت مديره مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.
تبصره 2: اعضاي مؤسساتي (حقوقي)، به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي شوند.
ماده 7: هر يك از اعضا بسته به نوع عضويت، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت مي كنند.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8 : عضويت در يكي از اين موارد زير خاتمه مي يابد:


- استعفاي كتبي
- عدم پرداخت حق عضويت سالانه


تبصره : تأييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

 

 

 

فصل چهارم) اركان انجمن

 

ماده 9 : اركان اصلي عبارتند از : الف) مجمع عمومي، ب) هيئت مديره و ج) بازرس


الف ـ مجمع عمومي
ماده 10 : مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.


10.1.  مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي شود و با حضور يا وكالت كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و كليه تصميمات با اكثريت آرا  معتبر است.
10.2.  در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.
10.3.  مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس و يا با تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي شود.


تبصره 1 : دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بصورت كتبي يا آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره 2 : يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشند و در چنين حالتي، ايشان در آگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيئت مديره و بازرس تصريح نمايند.
تبصره 3 : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه مجمع عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيئت رئيسه از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.


ماده 11 : وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده :


11.1.  انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس.
11.2.  تصويب خط مشي انجمن.
11.3.  بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس.
11.4.  تعيين ميزان حق عضويت.
11.5.  تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه.
11.6.  عزل هيئت مديره و بازرس.
11.7.  تصويب انحلال انجمن.
11.8.  بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.


تبصره 1 : مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.
تبصره 2 : اعضاي هيئت رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي شوند.
تبصره 3 : اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده اند.
تبصره 4 : مجمع عمومي فوق العاده تنها به منظور تصميم گيري در موارد بندهاي 5-11 ، 6-11 ، 7-11 تشكيل مي شود.

 


ب ـ هيئت مديره
ماده 12 : هيئت مديره انجمن مركب از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي باشد كه هر 3 سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.


12.1.  هيچيك از اعضا نمي توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.
12.2.  عضويت در هيئت مديره افتخاري است.
12.3.  هيئت مديره حداكثر تا 2 هفته پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد.


تبصره 1 : يكي از اعضاي هيئت مديره به عنوان رئيس هيئت مديره (رئيس انجمن) توسط هيئت مديره انتخاب خواهد شد.
تبصره 2 : جهت تسريع در امور انجمن، يكي از اعضاي پيوسته انجمن توسط هيئت مديره به عنوان دبير انجمن انتخاب مي گردد.


12.4.  كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، با امضاي رئيس انجمن و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس انجمن يا دبير انجمن معتبر است.
12.5.  هيئت مديره موظف است لااقل هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.
12.6.  جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي حاضر، معتبر است.
12.7.  كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي شود.
12.8.  شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره، تا سه سال متوالي و پنج جلسه متناوب، در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
12.9.  در صورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي البدل براي مدت باقي مانده دوره، به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
12.10.   شركت بازرس در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.
12.11.  هيئت مديره موظف است ظرف حداقل 2 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخوني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام كرده و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي جهت اطلاع به كميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايد.


تبصره: تا تأييد هيئت مديره جديد توسط كميسيون انجمن هاي علمي، هيئت مديره قبلي عهده دار مسئوليت امور انجمن خواهد بود.


ماده 13 : هيئت مديره عالي ترين نهاد تصميم گيري انجمن پس از مجمع عمومي بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:


13.1.  اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.
13.2.  تشكيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.
13.3.  هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و  فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.
13.4.  جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي-باشد.
13.5.  تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
13.6.  اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.
13.7.  انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.
13.8.  اجراي طرح ها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن.
13.9.  جلب هدايا و كمك هاي مالي.
13.10.   اهداي بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي.
13.11.  اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

ج ـ بازرس
ماده 14 :  مجمع عمومي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي البدل براي مدت دو سال انتخاب مي نمايد.
تبصره : انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.


ماده 15 : وظايف بازرس به شرح زير است :


15.1.  بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي.
15.2.  بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي.
15.3.  گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

 

 

 

فصل پنجم) گروه هاي علمي انجمن
ماده 16 : انجمن مي تواند گروه هاي تخصصي و كميته هاي مورد نياز را تشكيل داده و اين گروه ها و كميته ها براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره تعيين مي شود به فعاليت مي پردازند.

 

 

 

فصل ششم) بودجه و مواد متفرقه

 

ماده 17 : منابع مالي انجمن عبارنتد از :


17.1.  حق عضويت اعضاء.
17.2.  درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، مشاوره اي و مانند آن.
17.3.  دريافت هدايا و كمك ها.


تبصره : كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.


ماده 18 : درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجامع عمومي به كميسيون  انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.
ماده 19 : كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي نزد بانكهاي كشور نگهداري مي شود.
ماده 20 : هيچ يك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ گونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.
ماده 21 : كليه مدارك و پرونده هاي مالي  و غيرمالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده 22 : هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن هاي عملي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.
ماده 23 : انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق  فعاليت سياسي و يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.
ماده 24 : در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي، كليه دارايي هاي منقول و غيرمنقول را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از مؤسسات آموزشي و يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25 : اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 55 زير ماده و 18 تبصره، در جلسه مورخ 1/4/1379 هيئت مؤسسين انجمن به تصويب رسيد. ضمناً در تاريخ 9/11/80 بعضي از مفاد آن مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.
 

 


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.