English
پروژه ها

 

انتشارات دیدگاه محققان و اندیشمندان مدیریت فناوري در سطح جهانی


با توجه به اهمیت آشنایی با دیدگاههای اندیشمندان حوزه مدیریت فناوري در سطح جهان، انجمن مدیریت فناوري ایران اقدام به انتشار دیدگاه ها و نظارات اندیشمندان در قالب لوح های فشرده نموده است.

پروژه پایش انرژی های تجدید پذیر


هدف از این پروژه ایجاد مدلی در راستای پایش سطح توانمندی فناوری انرژی های تجدید پذیر کشورهای دنیا که در فواصل زمانی منظم به در مقایسه با سایر کشورها می باشد.
 

 پایش جهانی توانمندی فناوری 2009


 ایجاد مدلی بین المللی در راستای پایش سطح توانمندی فناوری کشورهای دنیا که در فواصل زمانی منظم به بیان جایگاه فناوری کشورهای مختلف در مقایسه با سایر کشورها می پردازد


کلیه حقوق این وب سایت برای انجمن مدیریت فناوری ایران محفوظ است.